Bendigo Health Foundation
PO Box 126, Bendigo VIC 3552
W: www.bendigohealthfoundation.org.au
E: bhfoundation@bendigohealth.org.au
P: 1300 243 000